Zapytanie ofertowe

odkryj piękno lnu


odkryj piękno lnu

Home > O spółce > O nas

Zapytanie ofertowe


INNOWACYJNA GOSPODARKA                                                                                                                               
 
 
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGONALNEGO
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 4.3

Numer projektu: PO1G.04.03.00-00-B52/12

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania i regeneracji tkaniny antyodleżynowej"

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy zamówienia na:.
maszyny i urządzenia, na potrzeby projektu firmy Orzeł Sp. z o.o. współfinansowanego ze środków EFR.R oraz budżetu państwa w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny, osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 — 2013.
 
 

Mysłakowice, 15, 07.2013 r.

„Dotacje na innowacje — inwestujemy w waszą przyszłość"
 
 
 
 
INNOWACYJNA GOSPODARKA                                                                                                                               
 
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGONALNEGO
 
I ZAMAWIAJĄCY

Orzeł Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Daszyńskiego 16
58-533 Mysłakowice
 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a sprzedawcą w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, do wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
 

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu:

1. Czesarki — 3 szt.
Czesarki do włókna trzepanego, w wyniku czesania powinno powstać włókno długie czesane (włókna elementarne o długości 40 — 60 cm) oraz wyczesz (włókno krótkie o długości 20- 30cm). Średnia wydajność czesarki powinna wynosić 170kg włókna czesanego na zmianę.

2. Odwijarka automatyczna —1 szt.
Urządzenie to powinno współpracować z czesarką i umożliwić tym samym produkcję włókna czesanego i wyczesów ze specjalnie przygotowanego włókna lnianego zrolowanego w bele w kształcie walca.

I Automatyczna nakładarka — 3 szt.
Automatyczne nakładarki również powinny współpracować z czesarką i umożliwić automatyczne układanie i tworzenie taśmy z włókna czesanego bezobsługowo.

4. Prasa automatyczna —1 szt. - do prasoWania włókna krótkiego.

5. Dwojarki — 3 szt.

Maszyny te powinny być przeznaczone do mieszania i ujednolicania taśmy lnianej z jednoczesnym rozciąganiem. Wydajność dwojarki ma wynosić około 170kg.

6. Zespół rozciągarek czesankowych — 4 szt.
Maszyny będą pracowały w ciągu produkcyjnym. Każda z rozciągarek ma umożliwić obróbkę około 510 kg taśmy wyprodukowanej przez dwojarki. Rozciągarki mają pracować w systemie taśmowym. Taśma po przejściu rozciągarki pierwszej jest kierowana do rozciągarki drugiej następnie do trzeciej itd.

7. Niedoprzedzarka — 1 szt.
Maszyna ta ma służyć do końcowego wyciągania i lekkiego skręcania taśmy.

8. Przędzarki mokro przędne — 6 szt.
Przędzarki będą niezbędnym elementem na etapie produkcji tkaniny.

9. Aparat bielarski typu A — 1 szt.

10. Aparat bielarski typu B —1 szt.
Aparaty w których niedoprzęd zostanie poddany gotowaniu lub bieleniu bądź barwieniu przędz (w przypadku produkcji kolorowotkanej).
 
11. Wirówka —1 szt.
Nabycie wirówki w celu odwirowania maksymalnej ilości wody z przędzy.

12. Suszarka wysokiej częstotliwości (WCZ) —1 szt.
Dzięki ww. suszarce będzie możliwe suszenie poprzez fale o wysokiej częstotliwości.

13. Przewijarka automatyczna — I szt.
Maszyna ma być wyposażona w funkcję eliminacji błędów przędzalniczych oraz funkcję splice (łączenie za pomocą splotu).

14. Przewijarka ręczna —1 szt.
Przewijarka ręczna ma przewinąć pojedyncze nawoje 1:1. Zarówno zasilanie tej maszyny jak i odbiór nawojów ma odbywać się w sposób ręczny.

15. Snowadło taśmowe — 1 szt. - ma umożliwić połączenie w jedną „Szpulę" od kilkuset do kilku tysięcy nici.

16. Wiązarka osnów -1 szt.
Maszyna zostanie wykorzystana w procesie tkania do dowiązania nowej osnowy do starej, która skończy się w wyniku tkania na krośnie.

17. Krosna typ A — 4 szt.

18. Krosna typ B — 6 szt.
W czasie tkania ma następować złączenie dwóch rodzajów przędzy (długiego lnianego i krótkiego lniano-wełnianego). Sumaryczna wydajność tych maszyn (10 szt. krosien) ma wynosić około 530 m tkaniny/dobę.
 
19. Barwiarka zwrotna —1 szt.
Na barwiarce zwrotnej będzie odbywać się obróbka wodna surowej tkaniny w temperaturze 80 st. C tzn. płukanie na przemian w ciepłej i zimnej wodzie.
 
20. Napawarka —1 szt.
Napawarka ma służyć do nanoszenia na tkaninę antyodleżynową preparat PWE. Napawarka musi być wyposażona w autoklaw.
 
21. Mieszalnik wysokoobrotowy —1 szt.
Mieszalnik wysokoobrotowy powinien składać się ze zbiornika pomocniczego z mieszadłem wysokoobrotowym.
 
22. Wytłaczarka do oleju —1 szt.
Urządzenie ma służyć do tłoczenia oleju z nasion lnu.
 
23. Suszarka ramowa —1 szt.
Suszarka ramowa ma umożliwić wysuszenie mokrej tkaniny.
 
24. Wózki transportowe — 2 szt.
Specjalistyczne wózki mają służyć do przewozu osnów, wałów, nawojów tkaninowych powstałych podczas procesu technologicznego przedmiotowego projektu.

25. Instalacja do odpylania —1 szt.
Urządzenie bezobsługowe do wydajnego odpylania urządzeń przy produkcji wstępnej.

26. Sprężarka —1 szt.
Sprężarka do produkcji sprężonego powietrza z pełną automatyką, do urządzeń wyposażonych w automatykę pneumatyczną na wysokie ciśnienie ok. 10 atm.

27. Urządzenie do wytworzenia pary technologicznej —1 szt.
Urządzenie do wytwarzania pary technologicznej będzie zasilało nabyte w ramach projektu
maszyny.
 
IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zleceniodawca przewiduje termin dostawy opisanych powyżej maszyn/urządzeń do 31.12.2013r.

V INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, zamawiający i oferenci przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub bezpośredniego doręczenia.
3. Jeżeli zamawiający lub oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną i bezpośredniego doręczenia każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest Pan Maciej Cajdler

Orzeł Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Daszyńskiego 16 58-533 Mysłakowice
tel. +48 663 880 226 e-mail: orzelspzoo@gmail.com

VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. W ofercie należy podać m.in.:
a. pełną nazwę oferenta,
b. adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz NIP,
c. cenę oferty dla każdego środka trwałego oddzielnie (wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedtniot zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT).
d. termin ważności nie krótszy niż do 30.09.2013r.
 
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.

3. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu sporządzenia niniejszego ogłoszenia.

VII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.08.2013r. do godziny 14.00 na adres: Orzeł Sp. z o. o., Ul. Daszyńskiego 16, 58-533 Mysłakowice.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, o czym zobowiązany jest pisemnie poinformować zamawiającego.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZENIA CENY
- W przypadku złożenia oferty przez więcej nie jednego .oferenta, żamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawianych kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM                      WAGA (%)
Cena                                1.00
 
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
 
Pc = C N x waga / C R

P — otrzymane punkty
C N — cena netto oferty najkorzystniejszej
C R — cena netto oferty rozpatrywanej

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustalonąpunktację do 100 pkt.

 
 
 
Tagi: producent, lnu, producenci tkanin lnianych